Wednesday, May 5, 2010

DUF 2123 - DAKWAH ISLAMIAH

Minggu 1-2 :
Dakwah
• Sumber kewajipan berdakwah
• Definisi dari segi bahasa dan Istilah
• Kepentingan dan perihal dakwah
• Dakwah sebagai satu kewajipan; fardhu ‘ain, fardhu kifayah.
• Ruang lingkup dakwah.
• Amar ma’ruf nahi munkar
• Jihad
• Al-Nasihah
• Al-Islah

Minggu 3 :
Sejarah dan perkembangan dakwah Islamiyah
• Dakwah di zaman Rasulullah
• Dakwah di zaman sahabat
• Dakwah di zaman pasca sahabat

Minggu 4 -5 :
Ciri-ciri dakwah Islamiyah
• Rabbani
• Insani
• Taysir
• Takhfif
• ‘Alami
• Maslahah
• Komprehensif
• Waqi’i (Konteks)
• Tawazun
• Pendekatan kontemporari

Minggu 6 :
Rukun-rukun Dakwah
• Dakwah/ Mesej (Risalah)
• Da’ie
• Mad’u

Minggu 7 - 8 :
Method-method dakwah
Teras pendekatan al-Qur’an
• Hikmah
• Maw’izah Hasanah
• Mujadalah
• Lisan al-hal
• Kepimpinan
• Tiada paksaan
• Rasional
• Tidak ekstrim
• Keseimbangan pendekatan positif dan negatif
• Basirah (Kepekaan)

Minggu 9 :
Pelengkap pendekatan dakwah kontemporari
• Dakwah kepada Muslim
• Dakwah kepada non-Muslim; Cina, India, dsb.

Minggu 10 :
Kualiti pendakwah
• Role model
• Pendakwah sebagai sumber ilmu
• Berwawasan
• Pemikiran strategi
• Pengurusan yang cekap
• Iltizam
• Berilmu; ilmu agama dan kontemporari

Minggu 11 :
Saluran dakwah kontemporari:-
• Penulisan
• Televisyen; Filem, drama, video klip, iklan
• Radio
• Multimedia
• Internet
• Muzik/Nasyid
• Dialog
• Forum
• Sembang-sembang
• Ceramah

Minggu 12 :
Institusi dakwah
• Perkim
• Outreach
• Yadim
• Ikhwan muslimin
• MSA
• Rabitah ‘alam al-Islam
• Islamic Relief Organization of U.K. (Muassasah al-Ighathah al-Islamiyah).

Minggu 13 :
Ancaman-ancaman kepada dakwah Islamiyah
Ancaman Dalaman;
• Pendakwah yang tidak berwibawa
• Birokrasi
• Sistem pendidikan

Minggu 14 :
Ancaman Luaran
• Dakyah kristian
• Sekularisme
• Ajaran-ajaran sesat
• Gejala murtad
• Muzik popular; Black metal, heavy metal, hip hop, ragge, rap.

Rujukan Utama
1.Abdul Karim Zaydan, Usul al-Dakwah (Beirut: Dar al-Fikr).
2.Yusuf al-Qardawi, al-Sahwah al-Islamiyah bayna al-Juhud wa al-Tatarruf (Beirut: Dar al-Fikr, 1998).

Rujukan tambahan
1.Husein Abd Mun'im Muhammad, Al-Dakwah Ila llahi Ala Basirah
2.Mahmud Ali Abdul Halim, Alamiyat Al-Dakwah Al-Islamiyah
3.Al-Bahiy Al-Kholiy, Tazkirat Al-Du'at
4.Ghal Wasy, Ahmad, Fadlullah Muhammad Husein, Uslub al-Dakwah Fi al-Quran

No comments:

Post a Comment