Wednesday, May 5, 2010

DUF 2223 - FALSAFAH DAN AKHLAK

Minggu 1 :
-Definisi Falsafah asal usul Falsafah dan pembahagian falsafah
-Definisi
-Akhlaq
-Sumber Akhlaq
-Pengaruh Falsafah

Minggu 2 :
-Ruang lingkup Falsafah
-Konsep manusia menurut Falsafah
-Hati,‘Qkal dan Nafs dalam Falsafah
-Tingkat Nafsu dalam Falsafah
-Perbenrsihan jiwa megikut al-Quran

Minggu 3 :
-Perkembnagan falsafah Yunan dan falsafah Islam
-Sukrato
-Plato
-Dikarat
-Sofstaiyun

Minggu 4 :
Memperkenalkan peringkat-peringkat yang dilalui falsafah Yunan dan hubungannya dengan falsafah Islam. Hubungan falsafah dengan Agama

Minggu 5 :
Pengenalan dengan tokoh-tokoh falsafah Islam : al-Kindi, al-Farabi, Ibn Rusyd, Imam al-ghazali dll

Minggu 6 :
Pengaruh falsafah dalam agama seperti : Hindu, Budza Kristian, Yunan dan Islam

Minggu 7 :
Akhlaq dan bahagian-bahagiannya:
Cara membersihan diri dan jiwa dari segala perkara yang dibenci oleh Allah dan pentingnya sentiasa membersihkan diri melalui Ibadah dan Zikir Allah dan lain-lain.

Minggu 8 :
Muhasabah diri dengan melakukan perkara-perkara yang disuruh oleh Allah dan menjauhi larangan-Nya

Minggu 9 :
1. Konsep ma’rifah dikalangan falsafah
2. Konsep tuhan cahaya
3. Tokoh
4. Aristo
5. Planto

Minggu 10 :
Alam semester : Kejadian alam, bahagian-bahagiannya
1. Konsep al-Qadim
2. Al-Hadith dan al-Baqi

Minggu 11 :
Konsep politik bahagian, sengsara suka, duka dll
1. Tokoh
2. Plato
3. Aristo
4. Al-Kandi

Minggu 12 :
Mengenal Filoso Aristo dan pendiriannya terhadap Allah, ALam semester, Bahagian-bahagiannya

Minggu 13 :
Pengenalan dengan tokoh-tokoh Failosuf Islam
1. Al-Kandi dan teori Ma’rifah baginya
2. Pendiriannya terhadap alam semesta dll

Minggu 14 :
Pengenalan dengan Ibn Sina dan pengaruhnya dalam Falsafah Islam

Rujukan Utama
1. Lot al-Taji (Dr) Dirasat fi al-Falsafah wa al-Akhlaq, Suhajo-Qairo
2. Muhammad Abdul Hadi Abu Reda (Dr) al-Kindi wa Falsafatuh Cairo 1950
3. Yusuf Karam, Tarikh al-Falsafah al-Yunan t.t.
4. Al-Syekh Abdul Razaq, Tamhid li Tarikh al-Falasafah al-Islamiah, Cairo

Rujukan Tambahan
1. Zakaria Ibrahem Musy Kilah al-Falsafah t.t.
2. Ahmad Syalabi (Dr) Adyan al-Hindi al-Kubra, Cairo.

1 comment: