Wednesday, May 5, 2010

DUF 2423 TASAWUF

Minggu 1 :
Pengertian tasawwuf.
•Definisi,.
•Suff
•Saff
•Safanah

Asal usul•Al-Qur’an dan al-Sunnah
•Konsep mengikuti al-Sunnah (Itba' al-Sunnah)
•Athar dan amalan-amalan para sahabat

Minggu 2:
Ruang lingkup tasawwuf
•Konsep manusia dalam al-Qur'an
•Hati, ‘aql dan nafs dalam al-Qur'an
•Tingkat nafsu dalam al-Qur'an
•Pembersihan jiwa mengikut al-Qur'an

Minggu 3:
Perkembangan tasawwuf.
•Zaman pra-kenabian
•Zaman Nabi (s.a.w).
•Zaman Sahabat dan tabi’in
•Zaman selepas tabi’in dan tabi’ tabi’in.

Minggu 4:
Memperkrnalkan sifat-sifat mahmudah dan kelebihannya seperti Tobat Sobar, Syukur, Al-Khauf, al-Taqwa, Al-Tawwakul, al-Mahabbah, Al-Ridha dan lain-lain.

Minggu 5:
Sifat-sifat Mazmuma dan keburukannya seperti gopoh gapa, tergesa-gesa, fitna, menipu, hasad dan dengki dan lain-lain dan cara-cara menjauhkan diri dari sifat-sifat yang dibenci oleh Allah.

Minggu 6:
Pengaruh Tasawwuf dalam agama Hindu, budza, kristian, Yunan

Minggu 7:
Cara membersihkan diri dan jiwa dari segala perkara yang dibenci oleh Allah dan pentingnya sentiasa membersihkan diri melalui Ibadah dan Zikir Allah dan lain-lain.

Minggu 8:
Muhasabah diri dengan melakukan perkara-perkara yang disuruh oleh Allah dan menjauhi larangannya.

Minggu 9:
Tasawwuf Ishraqi
•Konsep tuhan cahaya
Tokoh
•Suhrawardi maqtul
•Mulla Sadra

Minggu 10:
Tasawwuf Falsafi wujudi.
•Konsep wahdat al-wujud
Tokoh
•Ibn ‘Arabi
•‘Abd al-Karim al-Jili
•Hamzah Fansuri

Minggu 11:
Tasawwuf Shuhudi
•Konsep Wahdat al-shuhud
Tokoh
•Shaykh Ahmad Sirhindi
Pengharmonian diantara tasawwuf wujudi dan Shuhudi
•Shah Waliyullah al-Dihlawi.

Minggu 12:
Konsep maqam dan hal dalam tasawwuf
•Taubat
•Sabr
•Shukr
•Tawakkal
•Rida

Minggu 13:
Amalan-amalan dalam tasawwuf.
•Zikr
•Bai'ah
•Shaykh
•Murid
•Silsilah
•Ijazah

Minggu 14:
Tasawwuf dan ajaran sesat
•Ahmadiah/Qadiani
•Bahai
•Arqam
•Khalidiyyah
•Abu Bakar Bappu

Rujukan Utama
1.Abu Ishaq Muhammad al-kalabadhi, Al-T’arruf li Madhhab ahl al-Tasawwuf, Cairo, 1960
2.Abu al-harith Asad al-Muhasibi, Al-Ri’ayah li huquq Allah, London, 1940
3.Abu Nasr al-sarraj, Kitab al-Luma’,e.d. R.A Nicholson, London, 1914
4.Abu Hamid al-Ghazali, Ihya’ ulum al-Din, 4 vols, Cairo, 1968

Rujukan tambahan
1.Muhammad Abdul Haq Ansari, Sufism and Shari’ah: A Study of Shaykh Ahmad Sirhindi’s effort to reform Sufism, Leicester, 1986.
2.Muhammad Zakariya al-Kandahlawi, al-Shari’ah wa al-Tariqah, al-Qahirah: Dar al-Rashad, n.d.

No comments:

Post a Comment