Wednesday, May 5, 2010

DUU 3213 - PERBANDINGAN ANTARA AGAMA

Minggu 1 : Mendedahkan kepada mereka asal-usul agama yang dikaji dan mengenal cara penyebarannya, seperti:
Agama hindu, perkembangannya
Kitab suci dilangan orang Hindu
Kepercayaan mereka terhadap agamanya
Perbandingan antara ajaran agama Islam dan agama hindu

Minggu 2 : Agama Budha
Sejarah perkembangan agama Budha
Kepercayaan mereka terhadap ajaran Budha
Perbandingan antara ajaran Islam dan ajaran Budha

Minggu 3 : Agama Yahudi
Sejarah perkembangan agama Yahudi
Kitab suci dikalangan Orang Yahudi
Kepercayaan mereka terhadap agamanya
Perbandingan antara ajaran Islam dan agama Yahudi

Minggu 4 : Agama Kristian
Sejarah perkembangan agama Kristian
Kitab suci dikalangan orang Kristian
Kepercayaan mereka terhadap agamanya
Perbandingan antara ajaran Islam dan ajaran Kristian

Minggu 5 : Agama Sikh
Sejarah Perkembangan agama sikh
Kitab suci dikalangan orang sikh
Kepercayaan mereka terhadap agamanya
Perbandingan antara ajaran Islam dan ajaran Sikh

Minggu 6 : Agama Jiniah
Sejarah perkembangan Jiniah
Kitab suci agma Jiniah
Kepercayaan mereka terhadap agamanya
Perbandingan antara ajaran Islam dan ajaran Jiniah

Minggu 7 : Agama Kunfusyiah
Perkembangan agama kunfusyiah
Ajaran-ajaran yang ada dalam agama kunfusyiah
Perbandingan antara ajaran Islam dan ajaran kunfusyiah
Ciri-ciri konsep kendiri negative dan positif

Minggu 8 : Agama Takawisiah
Sejarah Perkembangan agama Takawisiah
Ajaran-ajaran yang dalam agama Takawisiah
Perbandingan antara ajaran Islam dan ajaran Takawisiah

Minggu 9 : Agama Islam
Perkembangan agama Islam
Kitab suci agama Islam
Kepercayaan orang Muslim terhadap Islam 3 Jam

Minggu 10 : Puak-puak (Firaq Islam)
Aqidah orang muslim pada masa nabi S.A.W.
Sejarah munculnya puak-puak Islam

Minggu 11 : Golongan Syiah
Sejarah perkembangannya
Kepercayaan orang Syiah
Perbandingan Aqidah orang syiah dan ahl-al-Sunnah wa al-Jamaah

Minggu 12 : Golongan Khawarij
Sejarah perkembnagn golongan Khawarij
Kepercayaan orang Khawarij
Perbandingan aqidah Khawarij dan Aqidah ahl al-Sunnah

Minggu 13 : Al-Murjiah
Sejarah munculnya golongan Murjiah
Kepercayaan mereka
Perbandingan antara Aqidah Murjiah dan ahl-al-Sunnah

Minggu 14 : Al-Mu’tazilah
Sejarah munculnya al-‘tazilah
Kepercayaan golongan al-Mu’tazilah
Perbandingan Mu’tazilah dan ahl al-Sunnah 3 Jam


Rujukan Utama
1. Abdul Aziz Saef al-Nasr (1991) Aqaed al-Nasraniah_Mesir
2. Ahmad Syalaby Dr (2000) Muqarana al-Adyan_Qairo
3. Muhammad Izzat al-Tahawy (1995) Beirut
4. Ahmad Tahir (t.t) al-Najil Dirasat Muqaranah_Qairo

Rujukan tambahan
1. Muhammad Fadl al-Rahman (1997) Islam dan Kristian di Dunia Moden Jakarta
2. Abdul Ghaffar Muhd Azir Dr. (1982) al-Din wa al-Insan_Qairo.

Lain-lain maklumat tambahan
1. Kemudahan muat turun (download) bahan yang relevan dengan mata pelajaran berkesan daripada laman web/internet dll
2. Bengkel/ Seminar / Ceramah/ Forum-Pembelajaran non-formalyang berkaitan
3. Pengajaran Mikro dan Pengajaran Makro
4. Komitmen pelajar dalam pelbagai program dan aktiviti anjuran MARSAH dan Majlis Perwakilan Pelajar untuk Kemahiran Generik

No comments:

Post a Comment